Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 
BBlogger   Facebook   YouTube   Newsletter   EN   HU   DE   JP
Teleskop Austria Logo
LACERTA Optics | Wien | Linz
 

L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
Optolong   OpLeNhance
203.73 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD2
167.66 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
Castell   Duhc1
46.79 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Castell   Duhc2
67.26 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Castell   Doiii2
73.99 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
Castell   Doiii1
55.47 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Optolong   OpSHO65CCD-31
409.31 EUR  
Castell CLS Filter 2"
Castell   Dcls2
67.26 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
Optolong   OpLproCCD1
113.08 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHCE
63.36 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
Castell   Dcls1
46.79 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIII2
193.98 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
Optolong   OpH7CCD2
220.21 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaOIII
92.61 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD6
193.98 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
Optolong   OpH7CCD1
99.43 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD316
242.72 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD316
242.72 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
Castell   Dhbeta2
117.95 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLSCCD2
193.98 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsUHC
96.50 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD6
193.98 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
Castell   Dhbeta1
79.93 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpOIII7CCD1
150.99 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
Astronomik   AsH06CCD
193.98 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHC2
193.98 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsUHCE2
109.18 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpSII7CCD2
192.03 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLSCCD
96.50 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsSIICCD31
154.99 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsSII06CCD36
291.46 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsH06CCD36
291.46 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD366
291.46 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
Baader   BA2459453
322.66 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
Baader   BaUHC2
131.60 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
Astronomik   AsHbCCD2
244.67 EUR  
L-eXtreme Schmalband CCD-Nebelfilter (7nm H-alpha und O-III) 50,8mm
Optolong   L-eXtreme2
289.51 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
Baader   BA2459462
511.76 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Baader   BaSII2
153.04 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
Hutech   idas-LPSD1-48
248.57 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
Optolong   OpCS82
183.26 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaUHC
77.01 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIIICCD
125.75 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
Astronomik   AsHb
96.50 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsOIII
96.50 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaHb
112.10 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpOIII12CCD1
96.41 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
Orion   OrionUHC
77.89 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsH12CCD
125.75 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Astronomik   AsSIICCD
125.75 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
Astronomik   AsCLS
67.26 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
Baader   BA2459461
326.55 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
Baader   BA2459451
250.52 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
Baader   BA2458434T
232.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
Baader   BA2458429T
230.05 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
Baader   BaHa17
131.60 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
Baader   BaOIIICCD8-1
121.85 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
Baader   BaSII
109.18 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
Optolong   OpSII7CCD1
150.99 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpH12CCD1
97.38 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
Optolong   OpSII12CCD1
96.41 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsOIIICCD31
154.99 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
Astronomik   AsH12CCD31
154.99 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
Baader   BA2459452
281.71 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
Baader   BA2458434U
262.22 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
Baader   BA2458429U
261.24 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
Optolong   OpH7CCD-31
148.17 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsH12CCD36
165.71 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsOIIICCD36
165.71 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
Astronomik   AsSIICCD36
165.71 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
Baader   BA2459466
382.12 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
Baader   BA2458434V
297.31 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
Baader   BA2458429V
296.34 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
Optolong   OpSHO65CCD-36
473.65 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
Optolong   OpH7CCD-36
145.15 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD26
457.18 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsOIIICCD2
291.46 EUR  
H-Beta Filter 2"
Astronomik   AsHb2
193.98 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
Baader   BaOIII2
160.84 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
Optolong   OpOIII7CCD2
217.28 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsH06CCD2
457.18 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
Astronomik   AsSIICCD26
457.18 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsH12CCD2
291.46 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Astronomik   AsSIICCD2
291.46 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
Astronomik   AsCLS2
154.99 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
Baader   BA2459454
385.04 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
Baader   BA2458434W
355.80 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
Baader   BA2458429W
352.87 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
Baader   BaHa27
204.71 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
Castell   Dhalpha2
116.88 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
Hutech   idas-LPSD2-48
248.57 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
Optolong   OpSII12CCD2
154.89 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
Optolong   OpCS77
175.36 EUR  
OpLeNhance  (Optolong)   203.73 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
OpLproCCD2  (Optolong)   167.66 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Duhc1  (Castell)   46.79 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
Duhc2  (Castell)   67.26 EUR  
Castell UHC Filter 2"
Doiii2  (Castell)   73.99 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Doiii1  (Castell)   55.47 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
OpSHO65CCD-31  (Optolong)   409.31 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Dcls2  (Castell)   67.26 EUR  
Castell CLS Filter 2"
OpLproCCD1  (Optolong)   113.08 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
AsUHCE  (Astronomik)   63.36 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
Dcls1  (Castell)   46.79 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
AsOIII2  (Astronomik)   193.98 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
OpH7CCD2  (Optolong)   220.21 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
BaOIII  (Baader)   92.61 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
AsSIICCD6  (Astronomik)   193.98 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
OpH7CCD1  (Optolong)   99.43 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
AsOIIICCD316  (Astronomik)   242.72 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
AsSIICCD316  (Astronomik)   242.72 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
Dhbeta2  (Castell)   117.95 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
AsCLSCCD2  (Astronomik)   193.98 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
AsUHC  (Astronomik)   96.50 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
AsOIIICCD6  (Astronomik)   193.98 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
Dhbeta1  (Castell)   79.93 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
OpOIII7CCD1  (Optolong)   150.99 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
AsH06CCD  (Astronomik)   193.98 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
AsUHC2  (Astronomik)   193.98 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
AsUHCE2  (Astronomik)   109.18 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
OpSII7CCD2  (Optolong)   192.03 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
AsCLSCCD  (Astronomik)   96.50 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
AsSIICCD31  (Astronomik)   154.99 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
AsSII06CCD36  (Astronomik)   291.46 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
AsH06CCD36  (Astronomik)   291.46 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
AsOIIICCD366  (Astronomik)   291.46 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
BA2459453  (Baader)   322.66 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
BaUHC2  (Baader)   131.60 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
AsHbCCD2  (Astronomik)   244.67 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
L-eXtreme2  (Optolong)   289.51 EUR  
L-eXtreme Schmalband CCD-Nebelfilter (7nm H-alpha und O-III) 50,8mm
BA2459462  (Baader)   511.76 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
BaSII2  (Baader)   153.04 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
idas-LPSD1-48  (Hutech)   248.57 EUR  
IDAS LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
OpCS82  (Optolong)   183.26 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
BaUHC  (Baader)   77.01 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
AsOIIICCD  (Astronomik)   125.75 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
AsHb  (Astronomik)   96.50 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
AsOIII  (Astronomik)   96.50 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
BaHb  (Baader)   112.10 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
OpOIII12CCD1  (Optolong)   96.41 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
OrionUHC  (Orion)   77.89 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
AsH12CCD  (Astronomik)   125.75 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
AsSIICCD  (Astronomik)   125.75 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsCLS  (Astronomik)   67.26 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
BA2459461  (Baader)   326.55 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
BA2459451  (Baader)   250.52 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
BA2458434T  (Baader)   232.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
BA2458429T  (Baader)   230.05 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
BaHa17  (Baader)   131.60 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
BaOIIICCD8-1  (Baader)   121.85 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
BaSII  (Baader)   109.18 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
OpSII7CCD1  (Optolong)   150.99 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
OpH12CCD1  (Optolong)   97.38 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
OpSII12CCD1  (Optolong)   96.41 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsOIIICCD31  (Astronomik)   154.99 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
AsH12CCD31  (Astronomik)   154.99 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
BA2459452  (Baader)   281.71 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
BA2458434U  (Baader)   262.22 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
BA2458429U  (Baader)   261.24 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
OpH7CCD-31  (Optolong)   148.17 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
AsH12CCD36  (Astronomik)   165.71 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
AsOIIICCD36  (Astronomik)   165.71 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
AsSIICCD36  (Astronomik)   165.71 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
BA2459466  (Baader)   382.12 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
BA2458434V  (Baader)   297.31 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
BA2458429V  (Baader)   296.34 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
OpSHO65CCD-36  (Optolong)   473.65 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
OpH7CCD-36  (Optolong)   145.15 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
AsOIIICCD26  (Astronomik)   457.18 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
AsOIIICCD2  (Astronomik)   291.46 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
AsHb2  (Astronomik)   193.98 EUR  
H-Beta Filter 2"
BaOIII2  (Baader)   160.84 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
OpOIII7CCD2  (Optolong)   217.28 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
AsH06CCD2  (Astronomik)   457.18 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
AsSIICCD26  (Astronomik)   457.18 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
AsH12CCD2  (Astronomik)   291.46 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
AsSIICCD2  (Astronomik)   291.46 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
AsCLS2  (Astronomik)   154.99 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
BA2459454  (Baader)   385.04 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
BA2458434W  (Baader)   355.80 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
BA2458429W  (Baader)   352.87 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
BaHa27  (Baader)   204.71 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
Dhalpha2  (Castell)   116.88 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
idas-LPSD2-48  (Hutech)   248.57 EUR  
IDAS LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
OpSII12CCD2  (Optolong)   154.89 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
OpCS77  (Optolong)   175.36 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
 KALENDARIUM
2020-08-13
UNGARISCHES ASTROCAMP (MTT = Meteor Teleskop Treffen) mit gewöhnlich über 400 Teilnehmer in Tarján in Ungarn (bis 16. Aug. LACERTA ist als Sponsor und Aussteller dabei
mehr Infos

2020-09-03
IWA Nürnberg
mehr Infos

2020-09-12
AME2020, ASTROMESSE in Villingen-Schwenningen (DE), wir nehmen teil!
mehr Infos